Noticias frescas

Archivo de etiquetas: Copenhague

Renacimiento verde

10 de noviembre de 2010

«Por una humanidad más justa en una Tierra habitable en vez de un inmenso rebaño de atontados en un ruidoso estercolero químico, farmacéutico y radiactivo.»

Manuel Sacristán


Juan López de Uralde nació en diciembre de 2009. Antes de esa fecha, por supuesto, ya había nacido físicamente, pero aún le esperaba el parto mediático. Juantxo (así le conocen sus allegados) había acumulado una extensa trayectoria profesional, primero como secretario general de CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) y más tarde al frente de Greenpeace España. Como vivimos en la era de la información, el valiente gesto de la cumbre de Copenhague, infiltrándose junto a otros dos activistas entre los dirigentes mundiales con pancartas reivindicativas, supuso la primera contracción mediática. El alumbramiento llegó con el posterior encarcelamiento que agigantó su figura, magnificada a nivel popular.

Desde entonces, su vida, si bien no cambió radicalmente, puesto que siempre ha luchado por el medioambiente, sí que ha avanzado hacia metas más ambiciosas. Juantxo abandonó Greenpeace en julio de este año para impulsar Equo, un muy interesante proyecto de partido político que despunta como alternativa verde y real en el escenario de la política española. Hoy es otro fecha significativa; se presenta la obra “El planeta de los estúpidos”. Este libro, según explica Juan López de Uralde en su blog, no nació como una manual sobre ecología: “Como suele ocurrir cuando empiezas a escribir, las ideas te van fluyendo de manera libre, y lo que iba a ser una historia sobre la Cumbre de Copenhague se acabó convirtiendo en un repaso a las razones que me llevaron desde muy joven al activismo ambiental”.

En Cooliflower estamos a la espera de recibir un ejemplar que será comentado con profusión (¡la “profusión” que impone la entrada en un blog!), mientras tanto, aún sin haber tenido tiempo de hojearlo, os recomendamos su lectura. Leer, puesto que implica reflexionar, siempre, siempre enriquece.

———–

Publicidad Cooliflowerense:


———–

Enlaces:

Página web de Equo

Equo en Facebook

Blog de Juan López de Uralde

Información sobre “El planeta de los estúpidos” y pedidos.

Juan López de Uralde

Propuestas para salir del estercolero

Leer más

En route vers Copenhague (IV et dernier).

24 de diciembre de 2009

Nous avions de légers soupçons, mais déjà aucun doute ne reste : ce n’est pas le climat. Il n’est pas l’homme. Ce n’est pas le manque compromis. C’est le mauvais usage de la grammaire ce qui finit avec le monde.

Tierra

C’est à nous de combattre avec phrases psychopathes qui tirent au sort la morale. Elles servent tant à faire un dommage de forme élégante comme pour repasser des rides. Nous parlons du politically correct, de l’hypocrisie faite mot, un Champagne de deux cents euros la bouteille réservé pour de hautes sphères. Ne l’oubliez pas, ne faites jamais des attaques préventives qui provoquen des dommages collatéraux. La méchanceté, protégée dans la grammaire, doit être faite à une échelle planétaire. Blesser rapidement à un homme est délit, assassiner lentement aux milliers se nomme politique.

Copenhague a été un cirque romain où nos euphémismes favoris se sont débattus avec un vainqueur surprenant, une petite phrase qui passera à l’histoire de forme honteuse un : “Accord non contraignant”. Nous n’avions pas besoin d’un autre protocole de Kioto, d’un accord non contraignant à réviser dans un an. C’est-à-dire, nous pouvons signer une chose et faire l’autre. Rien ne représente mieux à toute une époque.

Qu’est-ce qui nous reste maintenant ? Bukowski disait “ils nous donnent des tapes aimables dans le dos et disent que notre poison est la politique”. Et le poète, avec sa sincérité à flot – un bouchon de liège sur alcool – disait la vérité. Comme une amie très savante commentait; “je m’ai toujours, comme ma meilleure amie et ma conseillère”. Et ça c’est ce qui nous reste. Regardons-nous devant un miroir et sentons-nous orgueilleux du reflet, de ce qu’il représente. Permettons aux bureaucrates de consommer son âme entre des papiers. Soyons un exemple en faisant de notre vie un accord inaliénable, celui qui nous a unis avec la terre quand nous sommes nés.

Leer más

Camino a Copenhague (IV y último)

20 de diciembre de 2009

 

Teníamos ligeras sospechas, pero ya no queda ninguna duda: No es el clima. No es el hombre. No es la falta de compromiso. Es el mal uso de la gramática el que está acabando con el mundo.

 

TierraNos toca lidiar con frases psicopáticas que sortean la moral. Sirven tanto para hacer daño de forma elegante como para planchar arrugas. Hablamos de lo Politically Correct, de la hipocresía hecha palabra, un Champagne de doscientos euros la botella reservado para altas esferas. No lo olvidéis, nunca hagáis un “ataque preventivo que provoque daños colaterales“. La maldad, amparada en la gramática, se debe hacer a escala planetaria. Dañar a un hombre rápidamente es delito, asesinar lentamente a miles se denomina política.

 Copenhague ha sido un circo romano donde se han debatido nuestros eufemismos favoritos con un sorprendente vencedor, una pequeña frase que pasará a la historia de forma vergonzosa: “Acuerdo no vinculante“. Necesitábamos mucho más que otro protocolo de Kioto y nos vamos con algo peor, una acuerdo no vinculante a revisar en un año. Es decir, podemos firmar una cosa y hacer otra. Nada representa mejor a toda una época.

 ¿Qué nos queda ahora? Bukowski decía “nos dan amables palmaditas en la espalda y dicen que es “política” nuestro veneno“, y el poeta, con su sinceridad a flote -un tapón de corcho sobre alcohol- decía la verdad. Como hace poco comentaba una amiga muy sabia; “siempre me tengo a mí misma, mi mejor amiga y consejera”. Y esto es lo que nos queda, que no es poco. Mirémonos ante un espejo y sintámonos orgullosos del reflejo, de lo que representa. Dejemos a los burócratas consumir su alma entre papeles. Demos ejemplo haciendo de nuestra vida un acuerdo vinculante, el que nos unió con la tierra cuando nacimos.

Leer más

CAMÍ A COPENHAGE (III): L’ESPERANÇA

18 de diciembre de 2009

Ja hem arribat a Hopenhage, almenys virtualment. Den lille havfrue, la sireneta, ens rep i confessa els seus dubtes entre adoptar forma humana o tornar amb nereides i tritons. Si torna amb la seva família l’esperen vessaments i pesca incontrolats. Si decideix romandre a la vora del mar, contractarà una bona assegurança que cobreix els efectes del forat de la capa d’ozó – i danys per explosius, ja la van dinamitar fa temps -. Mals temps per a la sirena.

HopenhagueI no gaire millor per al ciutadà. La cimera contra el canvi climàtic ha estat manipulada hàbilment pels països més contaminants productius, preparant el terreny per escopir mesures insuficients. La doctrina neoliberal, la que diu que tots som lliures per enriquir-nos – i per morir de gana o viure en una caixa de cartró – coneix el seu mercat. Amb l’habilitat dels venedors asiàtics, la negociació prèvia ha estat un hàbil regateig. Tant, que qualsevol cosa firmada fins i tot ens semblarà bona. Obama somriu com un pres saberut a les dutxes a punt de dir “ooops!”, llançant dissimuladament la pastilla de sabó. “Yes, we can!” Clar, tu ja podràs…

Però hi ha motius per a l’optimisme. Internet, la diabòlica xarxa, ha aconseguit immobilitzacions sense precedents. Milions de firmes, mils d’esdeveniments, protestes… Ironies de la vida, el que en part va ser un experiment militar és l’element que ens dóna llibertat. A través de la xarxa i de manera paral·lela a la cimera, més de deu mil activistes d’ONG es reuniran a Copenhage.

Creuem els dits. Tots ens acollim al lema de Greenpeace “Our climate, our future, your decision” (el nostre clima, el nostre futur, la teva decisió), però hauríem d’afegir alguna cosa més: els nostres vots. Polítics sibil·lins i milionaris, més val que cobriu les vostres expectatives, sense nosaltres no sou ningú. Amb valor, alimentem l’esperança.

Leer más

EN ROUTE VERS COPENHAGUE (III) : L’ESPÉRANCE

18 de diciembre de 2009

Nous sommes déjà arrivés à Hopenhague, au moins virtuellement. Den lille havfrue, la petite sirène, elle nous reçoit et confesse ses doutes entre adopter une forme humaine ou revenir avec des néréides. Si elle revient avec sa famille des rejets et pêche incontrôlés l’attendent. Si elle décide de rester dans le bord, elle devra chercher une bonne assurance qui couvre les effets du trou de la couche d’ozone – et des dommages par des explosifs. Mauvais temps pour être sirène.

HopenhagueEt pas beaucoup meilleur pour être citadin. Le sommet contre le changement climatique a été habilement manipulé par les pays les plus polluants productifs, en préparant le terrain pour cracher des mesures insuffisantes. La doctrine néolibérale celle qui dit que tous sommes libres pour nous enrichir – et pour nous mourir de faim ou pour vivre dans une caisse en carton – connaît son marché. Avec l’habileté de boutiquiers asiatiques, la négociation préalable a été un marchandage habile. Tant, que n’importe quelle chose signée nous semblera déjà même bonne. Obama sourit comme un prisonnier savant dans les douches sur le point de dire “oops!”, en lançant avec dissimulation la plaquette de savon. “Yes, we can!”. C’est clair, tu pourras déjà …

Mais il y a des motifs pour l’optimisme. Internet, le réseau diabolique, a obtenu des mobilisations sans précédents. Des millions de signatures, des milliers d’évènements, de protestations … Ironies de la vie, ce qui a été en partie expérience militaire est l’élément qui nous donne une liberté. À travers du réseau et une forme parallèle au sommet, plus de dix mille activistes d’ONG’s se réuniront à Copenhague.

Croisons les doigts. Tous recourons à la devise de Greenpeace “Our climate, our future, your decision” (Notre climat, notre avenir, votre décision), mais nous devrions ajouter quelque chose de plus : Nos voix. Des hommes politiques et des colporteurs des millionnaires, couvrez plus nos attentes, sans nous vous n’êtes personne. Avec valeur, alimentons l’espérance.

Leer más

ROAD TO COPENHAGEN (III): THE HOPE

18 de diciembre de 2009

We have arrived to Hopenhagen, at least virtually. Den lille havfrue, the mermaid, receives us and confesses to us her doubts between adopting human form or returning with sea-nymphs and newts. If she returns with her family she will find uncontrolled spillages and fishing. If she decides to remain in the shore, she will have to contract a good insurance that covers the effects of ozone’s hole and damages for explosives; already it took place some time ago -. Bad times to be a siren.

HopenhagueAnd not much better to be a citizen. The summit against the climatic change has been manipulated skillfully by the most pollutant productive countries, preparing the area to spit insufficient measures. The neoliberal doctrine says we all are free to prosper – and to starve or to live in a box – knows the market. With the skill of Asian shopkeepers, the previous negotiation has been a bargaining: anything signed will seem to us to be even good. Obama smiles as a prisoner in the showers saying “oops!” throwing the tablet of soap. “Yes, we can!” You already will be able…

But there are motives for the optimism. Internet, the diabolical network, has obtained mobilizations without precedents. Million signatures, thousands of events, protests … Ironies of life, what partly was a military experiment is the element that gives us freedom. Across the net, more than ten thousand activists of ONG’s will meet in Copenhagen.

Let’s cross the fingers. We all take refuge in Greenpeace’s motto “Our climate, our future, your decision” but we should add something more: Our votes. Sibylline politicians and hucksters millionaires: cover our expectations. Without us you are nothing. Brave people, let’s feed the hope!

Leer más

EN ROUTE VERS COPENHAGUE (II) : LE MIROIR CASSÉ

14 de diciembre de 2009

espejo rotoÀ manque de deux semaines pour le sommet de Copenhague le courant de négation s’amuse. Quelques courriels supposément “compromettants” ont apparu stratégiquement et nient en partie l’existence du changement climatique.

Dans des termes écologiques : qu’est-ce que ça veut dire être du Courant de Négation ? Nous essaierons de démêler le psique complexe de cette espèce urbaine : Le Courant de Négation déforme la réalité au goût du consommateur, trouve des sources dignes de foi dans des moyens différents et non toujours facilement déchiffrables. En plus d’adorer les pages saumon des journaux, il voit l’avenir dans le visage imprimé de George Washington et se laisse porter par la morale fluctuante des valeurs du Nasdaq. Ils ont confiance dans hackers anonymes qui “mettent en évidence” que le changement climatique n’est pas si important. Cette espèce de sceptique à convenance affirme que le dégel dans les pôles, après quinze millions d’années, est si fortuit comme productif.

Le courant de la négation est un prestidigitateur de la réalité, un mage de l’espace et le temps qui rit des faits palpables. Ses adeptes ne se cachent pas; ils écrivent des journaux, vivent à ton côté, prennent un café pour déjeuner et ils sont considérés bonnes personnes en vivant dans son propre univers inamovible et parallèle. Ils sont les plus grands alliés des PAYS qui choisissent la cécité pour faire croître l’économie, bien qu’ils obvient un détail : Sans humanité il n’y a pas d’économie. En vivant dans un monde où 2+2=5 le fait que les gaz d’effet de serre ont atteint la plus grande concentration dans les 250 dernières années manque d’importance.

(…) le miroir a eu tel excès de rire, qui s’est détaché de ses mains et est tombé à la Terre, où est resté cassé dans cent millions, dans des milliards de fragments et encore plus. Et justement alors il a causé plus de dérangements que d’avance, donc, de la grandeur d’un grain en sable, certains des morceaux ont donné le tour au monde, en s’arrêtant dans les endroits où ils voyaient les gens, qui se réfléchissaient dans ceux-ci complètement contrefaite, ou bien ils se limitaient à reproduire seulement l’irrégulier d’une chose.

La Reine des Neiges, Hans Christian Andersen

Leer más

Camino a Copenhague (III): La esperanza

7 de diciembre de 2009

Ya hemos llegado a Hopenhague, al menos virtualmente. Den lille havfrue, la sirenita, nos recibe y confiesa sus dudas entre adoptar forma humana o regresar con nereidas y tritones. Si vuelve con su familia le esperan vertidos y pesca incontrolados. Si decide permanecer en la orilla, contratará un buen seguro que cubra los efectos del agujero de la capa de ozono – y daños por explosivos; ya la dinamitaron hace tiempo-. Malos tiempo para ser sirena.

 

HopenhagueY no mucho mejores para ser ciudadano. La cumbre contra el cambio climático ha sido manipulada hábilmente por los países más contaminantes productivos, preparando el terreno para escupir medidas insuficientes. La doctrina neoliberal, la que dice que todos somos libres para enriquecernos -y para morirnos de hambre o vivir en una caja de cartón- conoce su mercado. Con la habilidad de tenderos asiáticos, la negociación previa ha sido un habilidoso regateo. Tanto, que cualquier cosa firmada ya nos parecerá hasta buena. Obama sonríe como un preso resabiado en las duchas a punto de decir “oops!”, lanzando con disimulo la pastilla de jabón. “Yes, we can!”. Claro, tú ya podrás…

Pero hay motivos para el optimismo. Internet, la diabólica red, ha conseguido movilizaciones sin precedentes. Millones de firmas, miles de eventos, protestas… Ironías de la vida, lo que en parte fue experimento militar es el elemento que nos da libertad. A través de la red y de forma paralela a la cumbre, más de diez mil activistas de ONG’s se reunirán en Copenhague.

 Crucemos los dedos. Todos nos acogemos al lema de Greenpeace “Our climate, our future, your decision ” (Nuestro clima, nuestro futuro, vuestra decisión), pero deberíamos añadir algo más: Nuestros votos. Políticos sibilinos y mercachifles millonarios, más os vale cubrir nuestras expectativas, sin nosotros no sois nadie. Con valor, alimentemos la esperanza.

Leer más

Compartir este artículo :

Camino a Copenhague (III): La esperanza